Regulamin Lead Magnet

§ 1 Kluczowe terminy

Niniejszy regulamin odwołuje się do poniższych terminów, które mają określone znaczenia:

Administrator – Magdalena Dutkiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Start Progress Magdalena Dutkiewicz”, ul. Oblatów 8/6, 40-129 Katowice, NIP: 6412254279, e-mail: magda@startprogress.pl, tel.: 608 807 267.

Strona – strona internetowa, do której dostęp jest możliwy pod adresem https://startprogress.pl, obejmuje także wszystkie podstrony funkcjonujące w ramach tej domeny.

Formularz – Narzędzie online dostępne na Stronie, które umożliwia użytkownikom zamówienie Materiałów.

Newsletter – Elektroniczne wiadomości z informacjami o nowościach, promocjach, produktach lub usługach oferowanych przez Administratora. Newsletter wysyłany jest na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu,

Materiały – Zestaw treści cyfrowych udostępnianych Użytkownikowi przez Administratora w zamian za subskrypcję Newslettera. Szczegółowy opis oraz zawartość Materiałów są dostępne na Stronie.

POCK (Przedsiębiorca o cechach konsumenta) – Jest to osoba fizyczna, która zawiera umowę z Administratorem bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą. Na podstawie tej umowy działalność ta nie ma charakteru zawodowego, co wynika szczególnie z przedmiotu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. POCK jest również określany jako Użytkownik.

Użytkownik – Osoba fizyczna, która korzysta z Formularza, zawierając umowę z Administratorem na dostarczenie treści cyfrowych w formie Materiałów.

Konsument – Jest to osoba fizyczna, która zawiera umowę z Administratorem, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również określany jako Użytkownik.

§ 2 Procedura zamówienia i dostarczania Materiałów

 1. Użytkownik ma możliwość zawarcia umowy o otrzymywanie treści cyfrowych, czyli Materiałów, za pośrednictwem Strony. Za Materiały te Użytkownik nie płaci żadnej opłaty finansowej, zamiast tego udostępnia Administratorowi swoje dane osobowe i wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 2. Zawarcie umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, wymaga wypełnienia Formularza oraz potwierdzenia subskrypcji Newslettera, poprzez kliknięcie w link wysłany na adres e-mail podany w Formularzu. Umowa uznaje się za zawartą, gdy Użytkownik otrzyma potwierdzenie subskrypcji Newslettera na stronie internetowej.
 3. Wypełniając Formularz, Użytkownik musi podać dane osobowe niezbędne do subskrypcji Newslettera oraz otrzymywania Materiałów. Podanie dodatkowych danych jest opcjonalne. Anonimowe zamówienie Materiałów nie jest możliwe.
 4. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać Newslettera, ma możliwość zakupu Materiałów, płacąc ustaloną przez Administratora cenę. Taki zakup wymaga bezpośredniego kontaktu z Administratorem.
 5. Zabrania się korzystania z Formularza do przesyłania treści niezgodnych z prawem.
 6. Materiały są dostarczane Użytkownikowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w Formularzu. Wiadomość ta zawiera link umożliwiający pobranie Materiałów lub dostęp do nich.

§ 3 Prawa autorskie i własność intelektualna

 1. Materiały są chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z Materiałów wyłącznie do swojego prywatnego użytku.
 3. Jakiekolwiek inne formy wykorzystania Materiałów naruszają prawa Administratora lub innych podmiotów uprawnionych, co może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub karniej.
 4. W szczególności zabronione jest kopiowanie, reprodukcja, przechowywanie lub rozpowszechnianie Materiałów bez wcześniejszego uzyskania zgody Administratora lub innych podmiotów uprawnionych.
 5. Materiały mogą również zawierać znaki towarowe, które są prawnie chronione.

§ 4 Warunki techniczne

Aby korzystać z funkcji Strony, w tym szczególnie do zamówienia Materiałów, Użytkownik nie musi spełniać specjalnych wymogów technicznych. Następujące elementy są wystarczające:

 1. Połączenie z Internetem,
 2. Standardowy, aktualizowany system operacyjny,
 3. Standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
 4. Aktywny adres e-mail.

§ 5 Rezygnacja i reklamacje

 1. W każdej chwili Użytkownik może zakończyć subskrypcję Newslettera, niezależnie od anulowania umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszych zasad, klikając w dedykowany link zamieszczony w każdej wiadomości wysyłanej jako część Newslettera.
 2. Zarówno Konsument jak i POCK mają prawo zrezygnować z umowy dotyczącej dostarczenia cyfrowych treści w formie Materiałów w ciągu 14 dni od jej podpisania, nie musząc podawać powodów. Wystarczy przesłać odpowiednie powiadomienie do Administratora. Rezygnacja z umowy jest równoznaczna z rezygnacją z subskrypcji Newslettera.
 3. Jeżeli Użytkownik to Konsument lub POCK, przepisy ustawy o prawach konsumenta stosuje się w zakresie odpowiedzialności za zgodność Materiałów z umową.
 4. Konsument lub POCK mogą złożyć deklarację o anulowaniu umowy, gdy:
  1. niezgodność Materiałów z umowy jest na tyle poważna, że uzasadnia anulowanie umowy bez wcześniejszego próbowania przystosować Materiałów do umowy,
  2. z oświadczenia Administratora lub okoliczności wynika, że Administrator nie przystosuje Materiałów do umowy w odpowiednim czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub POCK,
  3. przystosowanie Materiałów do umowy jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  4. Administrator nie przystosował Materiałów do umowy.
 5. Materiały mają jedynie cel edukacyjny i nie zastępują indywidualnej porady.
 6. Administrator jest odpowiedzialny za niezgodność Materiałów z umową, która istniała w momencie dostarczenia i ujawniła się w ciągu dwóch lat od tego czasu. Zakłada się, że niezgodność Materiałów z umową, która ujawniła się przed upływem roku od momentu dostarczenia Materiałów, istniała w chwili ich dostarczenia. Jest ponadto zobowiązany dostarczyć Materiały zgodnie z umową. Ocena zgodności Materiałów z umową odbywa się na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta.
 7. W przypadku niezgodności Materiałów z umową, Konsument lub POCK może zgłosić problem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Konsument oraz POCK mają prawo domagać się przystosowania Materiałów do umowy, jeżeli są one niezgodne z umową.
 9. Administrator rozpatruje problemy w terminie 14 dni od doręczenia zgłoszenia.
 10. Zasady odpowiedzialności Administratora za niezgodność Materiałów z umową wynikają z obowiązujących przepisów ustawy o prawach konsumenta. Niniejsze zasady nie mają na celu modyfikowania tych zasad, ale jedynie uproszczone ich przedstawienie w celu ułatwienia Konsumentowi lub POCK zrozumienia tych zasad. Administrator zachęca jednocześnie Konsumenta lub POCK do zapoznania się z całością regulacji zawartej w ustawie o prawach konsumenta.

§ 6 Zarządzanie reklamacjami i dochodzenie praw poza sądem

 1. Administrator zgadza się na możliwość rozwiązania ewentualnych konfliktów wynikających z umów poprzez mediację. Szczegóły takiego postępowania będą określane przez strony sporu.
 2. Konsument ma możliwość korzystania z alternatywnych metod rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wśród dostępnych możliwości, Konsument ma prawo do:
  1. skierowania sprawy do stałego arbitrażu konsumenckiego z wnioskiem o rozwiązanie sporu wynikającego z zawartej umowy,
  2. złożenia wniosku do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o rozpoczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego rozwiązania sporu między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Konsument ma również możliwość skorzystania z pomocy lokalnego rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, której zadaniem jest ochrona praw konsumenta.
 4. Dodatkowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może znaleźć na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, dostępnej na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr, która jest narzędziem do rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w ramach pozasądowego rozstrzygania sporu związanego z umowami zawartymi online.

§ 7 Prywatność i cookies

 1. Administrator jest zarządcą danych osobowych Użytkownika i jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy o dostarczenie treści cyfrowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Użytkownik, poprzez wypełnienie Formularza, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, co jest niezbędne do zawarcia umowy.
 3. Po dostarczeniu Materiałów, dane Użytkownika są przechowywane dla celów archiwalnych oraz ewentualnej obrony praw i dochodzenia roszczeń związanych z umową. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń, dane są usuwane (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. W celu obsługi Newslettera, dane Użytkownika są przetwarzane dla wysyłki wiadomości e-mail, analizy statystyk oraz segmentacji odbiorców. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera oraz zwrócić się do Administratora o informacje dotyczące jego przynależności do poszczególnych grup odbiorców.
 5. W celu tworzenia grup odbiorców i kierowania do nich odpowiednich reklam, adres e-mail Użytkownika może być przekazany do systemu reklamowego Meta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane Użytkownika są przechowywane przez Administratora również w celu ewentualnej obrony praw, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z Newsletterem oraz zapewnienia zgodności z prawem działań związanych z Newsletterem.
 7. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zewnętrznym podmiotom, z którymi zawarł stosowne umowy.
 8. Użytkownik posiada szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych, w tym: prawo dostępu, prawo sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych.
 9. Strona korzysta z plików cookies, o czym można przeczytać w polityce prywatności i plików cookies dostępnej tutaj.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie spory wynikające ze Strony będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Wyjątek stanowią Konsument i POCK, dla których właściwość sądu jest ustalana na zasadach ogólnych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania Regulaminu. Wszystkie zmiany wprowadzone nie mają wpływu na umowy zawarte przed dokonaniem zmian. Regulamin obowiązujący w momencie zawarcia umowy znajduje zastosowanie do takich umów.
 3. Ponadto, Administrator może wprowadzić zmiany w zasadach, na jakich dostępne są Materiały. Tak jak w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian.
 4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu, jeśli istnieją, są dostępne do pobrania w formacie .pdf. Linki do tych wersji znajdują się poniżej obecnej wersji Regulaminu.
 5. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 29 czerwca 2023 roku.
Dowiedz się, jakie wrażenie Twoja strona robi na klientach.

Wyślij nam swoją stronę. Odeślemy Ci video z wskazówkami, co ulepszyć.

pexels-photo-374016